Assegurança responsabilitat civil

Sol·licita informació i pressupost

Responsabilitat civil general i professional

  • Indemnitzacions, despeses judicials i extrajudicials, fiances, defensa en causes civils i penals, entre d'altres garanties

  • Protecció com a propietari o arrendatari d'immobles, locals i terrenys

  • Responsabilitat civil d'explotació (activitat) i patronal (indemnitzacions a empleats per accident o malaltia)

  • Examen i qualificació tècnica i legal de reclamacions rebudes

Què t'ofereixen les nostres assegurances de responsabilitat civil?

Responsabilitat civil per danys causats involuntàriament a tercers per fets que es derivin del risc especificat.

Prestacions
Abonament als perjudicats de les indemnitzacions derivades de la responsabilitat civil de l'assegurat.
Pagament de costes i despeses judicials o extrajudicials inherents al sinistre.
Constitució de les fiances judicials exigides a l'assegurat per garantir la seva responsabilitat civil.

Extensió de garanties
Reclamacions per responsabilitat civil de l'assegurat derivada de:

la seva condició de propietari, usufructuari o arrendatari d'immobles, locals, terrenys, rètols i cartells, instal·lacions en general, maquinària, mercaderies i utillatges propis de l'activitat objecte de l'assegurança.
Danys ocasionats a tercers per incendi, explosió, fum o aigua.
Danys per incendi, explosió, fum o aigua ocasionats als immobles i/o locals arrendats per l'assegurat per al desenvolupament de l'activitat de l'assegurança.

Responsabilitat civil per accident de treball
Es garanteix la responsabilitat civil per danys corporals a:

Els assalariats de l'assegurat inclosos en nòmina i donats d'alta a l'assegurança d'accidents de treball.
Els empleats del contractista i subcontractistes sempre que estiguin inclosos en nòmina i registrats a efectes de l'assegurança obligatòria d'accidents de treball.

Reclamació de danys
Cobertura per als imprevistos en el seu negoci

La nostra assegurança de responsabilitat civil et permetrà desenvolupar la teva professió. Cobreix els diversos contratemps que es puguin derivar de la teva actuació o la de la teva empresa.

Garanties bàsiques
RC Explotació
Cobreix l'obligació d'indemnitzar terceres persones que hagin patit danys, així com les pèrdues econòmiques com a conseqüència directa d'aquests danys

RC Patronal
Garanteix poder fer front a l'obligació d'indemnitzar els empleats de l'assegurat que hagin patit danys personals durant l'exercici de les seves funcions al seu servei, en aquells casos en què els tribunals considerin que, independentment de les prestacions objecte de l'assegurança obligatòria d'accidents de treball i malalties professionals, hi ha a més una responsabilitat civil de l'assegurat

Fiances i defensa en causes civils i penals
Examen i qualificació tècnica i jurídica de les reclamacions formulades per tercers davant de l'assegurat.


Garanties opcionals
RC Subsidiària subcontractistes
RC Directa subcontractistes
RC Creuada
RC Productes
RC Post treballs
Danys per unió i/o mescla
Substitució
Transformació
Embalatge
Retirada de productes
Contaminació
Béns en dipòsit
Reclamació danys propis

Sol·licita informació i pressupost

Documents de l'assegurança

Aquí trobaràs tots els documents relacionats amb l'assegurança. Descarrega-te'ls i podràs consultar-los al detall per conèixer tots els avantatges que t'oferim.

Sol·licita informació i pressupost

Més informació?

Omple el formulari i nosaltres et truquem.

Rebre trucada