Condicions generals de la web

Identificació de FIATC

Aquesta web és propietat de FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (en endavant FIATC), CIF G-08171407, amb domicili social a Barcelona, avinguda Diagonal, núm. 648 (08017), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, lligall a) 1443/91, foli 96, tom 45481, full B-4052 - inscripció 45.

FIATC està autoritzada administrativament com a entitat asseguradora i reasseguradora per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Economia i Hisenda, amb la clau identificativa M - 134, subjecta a la seva supervisió i sota jurisdicció espanyola.

Si desitgeu comunicar-vos amb nosaltres, podeu fer-ho per correu electrònic a: fiatc@fiatc.es


Subjecció a les condicions generals d'ús

Les presents condicions són aplicables a tots els usuaris d'aquesta web. Si us plau, llegiu-les atentament.

Pel fet d'accedir-hi, sou reputat com a usuari d'aquesta web i quedeu sotmès a aquestes condicions, les quals es presumeix que coneixeu i accepteu.


Propietat intel•lectual i industrial

FIATC declara i garanteix ser titular exclusiu o, si escau, disposar de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre aquesta web, els continguts, el disseny gràfic i els codis, per la qual cosa li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests en qualsevol forma i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

D'acord amb la legislació vigent, queda prohibida la reproducció, distribució, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o qualsevol altra actuació vulneradora dels drets de propietat intel•lectual sobre la totalitat dels continguts del present lloc web.

Així mateix, estan protegits per llei els noms comercials, els logotips, les marques i, en general, tots els signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta web. Qualsevol ús indegut d'aquests elements per una persona que no en sigui el legítim titular pot ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

En qualsevol cas, queda terminantment prohibida qualsevol modificació o eliminació de qualsevol contingut d'aquesta web, així com la utilització, còpia o distribució de forma separada del text o la resta de continguts que l'acompanyen.


Actualització de la web

FIATC es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web.

La informació compresa en aquesta web és la vigent en la data de l'última actualització.

Reserva del dret d'accés

FIATC es reserva així mateix el dret a limitar o no permetre l'accés a la informació de manera temporal o definitiva.


Limitació de la responsabilitat

Continguts

L'usuari s'obliga a utilitzar aquesta web de forma correcta i lícita.

FIATC rebutja tota responsabilitat derivada del mal ús que els usuaris facin dels seus continguts, així com de qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web, en particular respecte a la continguda en altres pàgines web, i amb relació a qualsevol informació no elaborada per FIATC.

De la mateixa manera, no es fa responsable ni garanteix que l'accés a aquesta web sigui ininterromput, ni dels danys patits per l'usuari que es puguin produir com a conseqüència de l'ús d'ordinadors infectats amb virus informàtics o per l'ús de navegadors defectuosos o versions de navegadors no actualitzades, ni de qualsevol altre tipus de dany patit per l'usuari en l'accés i ús d'aquesta pàgina web derivat de la utilització d'ordinadors en mal estat, amb problemes informàtics o amb components danyosos.

Tampoc no es responsabilitza de l'ús que els menors facin de la web ni del fet que els continguts d'aquesta puguin ferir la seva sensibilitat. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com Internet i acompanyar els menors en les seves sessions.


Enllaços interns o externs

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina només té finalitat informativa. FIATC rebutja tota responsabilitat amb relació a la informació continguda en pàgines web de tercers objecte d'aquests enllaços, connectades per enllaços o que no siguin gestionades directament per l'administrador de la web de FIATC.


Ús del software

El software que, si escau, es pugui trobar disponible per a la descàrrega des d'aquesta web es troba protegit per drets d'autor. Per poder instal•lar-lo o utilitzar-lo cal acceptar prèviament els termes del corresponent contracte de llicència. Si el software no va acompanyat de tal contracte, FIATC concedeix a l'usuari una llicència d'ús personal i no transferible, d'acord amb els termes i les condicions presents.

En qualsevol cas, es prohibeix expressament la còpia o reproducció del software en qualsevol altre servidor o lloc a fi de reproduir-lo o redistribuir-lo posteriorment.

El software només està garantit, si escau, d'acord amb els termes del contracte de llicència, amb exclusió de qualsevol altra garantia.


Legislació aplicable

En les relacions entre FIATC i els usuaris nascudes de la contractació en línia de serveis i productes o de qualsevol altra activitat o informació continguda en la present pàgina web, s'aplica la legislació espanyola, amb sotmetiment exprés de la parts a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.