Notícies

Dianes terapèutiques, nova cobertura de Medifiatc

Publicat el 26/10/2016

Els tractaments clàssics per als processos tumorals (quimio i radioteràpia) basats en la destrucció de les cèl·lules cancerígenes han estat substituïts per nous tractaments dirigits a diverses etapes de la formació dels tumors.

Així, les dianes terapèutiques consisteixen bàsicament en determinades molècules (generalment proteïnes), de l'expressió en la cèl·lula tumoral depèn el creixement d'un tumor. En això es basa el desenvolupament de nous fàrmacs dirigits a inhibir o bloquejar aquestes dianes que són essencials per posar en marxa els diferents mecanismes per al creixement i la progressió tumorals. S'estableix així el que s'anomena un perfil genètic de cada tumor, ja que en cada pacient l'expressió d'aquestes proteïnes pot ser diferent. Això permet discriminar entre grups de pacients amb un mateix diagnòstic i així establir una gran especificitat en el tractament. Es pot afinar la resposta al tractament, la seva indicació i el pronòstic. Per exemple, alguns tumors amb l'expressió d'una determinada proteïna responen millor al tractament amb un fàrmac determinat mentre que, en altres casos, l'absència d'aquesta proteïna desaconsella el fàrmac ja que no s'obtindrà cap benefici.

Per tant, l'estudi de dianes terapèutiques es fa imprescindible per decidir el tractament dels pacients amb càncer, ja que permet el disseny de teràpies personalitzades amb "fàrmacs a la carta", és a dir, tractaments dirigits contra les alteracions genètiques o moleculars específiques del tumor.

A mesura que avança el coneixement científic s'estan incorporant noves dianes terapèutiques i són nombrosos els fàrmacs en fase d'investigació. En alguns tumors com el de còlon (mutació KRAS), mama (HER-2), pulmó (EGFR) i gàstric (HER-2) la determinació de dianes terapèutiques ja es fa de forma rutinària. Això es porta a terme a partir de les cèl·lules del tumor amb tècniques de laboratori (immunohistoquímica fonamentalment).

L'assegurança mèdica Medifiatc inclou entre les seves cobertures el Servei de laboratori Genètic Oncològic que, mitjançant les dianes terapèutiques, garanteix el diagnòstic o seguiment de processos cancerígens. Un total d'11 determinacions relacionades amb estudis moleculars en pacients amb tumors sòlids de: càncer de pulmó, càncer de còlon i / o recte, càncer gàstric / estómac o amb el càncer de mama.