Normativa de funcionament de l'Entitat

A continuació pots consultar la versió actualitzada dels nostres Estatuts, Codi de bon govern i Reglament de la Comissió d'Auditoria.

Oficina d'informació al Mutualista
D'acord amb el Codi de Bon Govern de FIATC Mútua d'Assegurances i Reassegurances, ha estat creada l'Oficina d'Informació al Mutualista (OIM) amb la finalitat de facilitar la comunicació entre el mutualista i la mútua, amb motiu de la preparació i desenvolupament de les Juntes Generals.

Mitjançant aquesta oficina es canalitzaran les sol·licituds de targetes d'assitència i de representació, informació general, aclariments, preguntes, dubtes i les corresponents respostes, sol·licituds i entrega de documentació, així com qualsevol qüestió que els Senyors mutualistes poguessin necessitar. Amb aquesta finalitat hauran d'adreçar-se al telèfon 902 330 340 o per correu electrònic a oim@fiatc.es