Notícies

Inclusió de l'Alzheimer a la cobertura de malalties greus

Publicat el 19/09/2011

Major nivell de cobertura sense increment de prima

La cobertura de Malalties greus, complementaria de l'assegurança de vida, garanteix el cobrament anticipat de l'50 o 100% del capital contractat en el cas que l'assegurat pateixi alguna malaltia greu, entenent com a tal: càncer, accident cerebrovascular, infart agut de miocardi, insuficiència renal, afecció de l'artèria coronària que exigeixi cirurgia i trasplantament d'òrgans. A aquestes malalties es suma a partir d'ara l'Alzheimer sense variació del preu de la cobertura.