Notícies

La DGT envia distintius ambientals a milions de titulars de vehicles

Publicat el 24/10/2016

La DGT està enviant distintius ambientals durant aquest mes d'octubre i novembre. Els titulars de vehicles domiciliats al C. A de Madrid, la província de Barcelona i les ciutats de Granada, València i Sevilla, rebran per correu ordinari una carta de la DGT juntament amb una etiqueta adhesiva de color verd o groc que els permetrà conèixer el potencial contaminant del seu vehicle.

Aquesta mesura té com a objectiu discriminar positivament als vehicles més respectuosos amb el medi ambient.

Pots trobar informació més detallada accedint a la notícia La DGT envía distintivos ambientales a 4,3 millones de titulares de vehículos.