Privat Bank Global

Pla de pensions de renda variable mixta (integrat en Fondfiatc Renda Fixa Mixta)
Sol·licita informació i pressupost

Combina risc moderat amb les expectatives de rendibilitat de la renda variable

  • Desgravació fiscal en la declaració de la renda

  • Gestió experta per garantir el teu estalvi en el futur

  • Garantia de FIATC, una gran companyia amb més de 85 anys d'història al nostre país

Més informació sobre D. P. Global

Descripció
D. P. GLOBAL és un pla de pensions adherit al Fons de Pensions FONDFIATC RENDA FIXA MIXTA que té per objecte la preservació del capital i del patrimoni acumulat per atendre les necessitats dels seus partícips en el moment de la jubilació, amb un perfil d'inversió de "renda fixa mixta", és a dir, que inverteix un màxim del 30% del seu patrimoni en accions d'empreses que cotitzen en borsa.

Perfil
Recomanable per a persones de mitjana edat que vulguin combinar una inversió amb un nivell de risc baix i les expectatives de rendibilitat que pugui aportar el 30% de renda variable.

Aportacions
Poden ser: úniques (d'una sola vegada), periòdiques (mensuals, trimestrals, etc.) i les dues combinades, fins a un màxim de 8.000 euros l'any. Amb la flexibilitat de poder disminuir o augmentar les aportacions periòdiques i, fins i tot, suspendre-les temporalment i reprendre-les quan convingui.

Benefici fiscal
Desgravació de la menor de les quantitats següents: 8.000 € anuals o el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, i de les aportacions realitzades a favor del teu cònjuge fins al límit de 2.500 €.

Sol·licita informació i pressupost