Politica de protecció de dades

En aquesta secció s'exposa la política de privacitat desenvolupada per FIATC per tal de protegir la informació de caràcter personal que vostè ens pugui facilitar.

D'acord amb el règim legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (FIATC) l’informa que totes les dades que l’usuari faciliti seran tractades per FIATC d'acord amb les finalitats expressades a la informació sobre protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb la normativa vigent.

Els processos de tractament es duran a terme sempre amb el respecte més profund de la seva confidencialitat i observant en tot moment les prescripcions i mesures de seguretat que exigeix la legislació aplicable per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Per conèixer la política de FIATC en relació amb el tractament de les galetes o cookies, entri a https://www.fiatc.cat/politica-de-cookies

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Qui es responsabilitzarà de les dades personals facilitades?

Les dades personals seran tractades per:

FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (FIATC) amb CIF: G-08171407
Adreça postal: Av. Diagonal 648, Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: atencioclient@fiatc.es
Telèfon: 902110120


FIATC ha designat un delegat de protecció de dades (DPD) perquè vetlli pel compliment de la normativa sobre la protecció de dades. Es pot posar en contacte amb el DPD a:

• Correu electrònic: dpd@fiatc.es.
• Telèfon: 932033050
• Correu postal: C/ Caravel·la La Niña, 12, 1r-A, Barcelona, Espanya.


Per què recollim dades personals?

A FIATC tractem les seves dades per a les finalitats següents:

• Valorar el risc de la persona o objecte assegurat i poder oferir-li el preu de l'assegurança que vol contractar ajustat al seu perfil personal.

• Si contracta amb nosaltres, farem servir les dades personals que ens faciliti per formalitzar el contracte d'assegurança, gestionar la pòlissa i poder prestar les cobertures que tingui contractades.

• Per informar-lo sobre els nostres productes i serveis. Aquesta activitat comercial es pot realitzar per qualsevol canal (correu postal, correu electrònic o per via telefònica).

• Per a fins estadístics i de prevenció del frau, com també per prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, en compliment de les obligacions legals.

• Conèixer millor els usuaris de la pàgina web i oferir una navegació personalitzada.

• Per comunicar les seves dades de contacte a les empreses del grup FIATC que té disponibles a aquest lloc web, amb la finalitat de facilitar la seva gestió d'aquestes empreses.

Les dades que sol·licitem són les mínimes necessàries per poder dur a terme les finalitats expressades. Per això, ens cal identificar-lo, conèixer determinades dades seves per oferir-li el preu de l'assegurança que està sol·licitant i, si escau, formalitzar un contracte amb vostè. En el cas que no ens proporcioni la informació que li sol·licitem, no podrem ni calcular un preu ni formalitzar un contracte amb vostè. A més, les dades bancàries són necessàries per poder domiciliar els pagaments.

Per complir la normativa del sector assegurador, a FIATC elaborarem un perfil seu basant-nos en la informació que ens aporti en el moment de la contractació i que pugui influir en el risc. Prenent com a base el perfil elaborat, podrem prendre decisions automatitzades, que podran ser supervisades per personal de FIATC. Per a més informació, consulti l'apartat sobre drets dels interessats.

Podem tractar les dades personals que ens proporciona?

Per poder tractar les seves dades personals, a FIATC ens basem en la normativa del sector assegurador. Aquesta normativa ens obliga a demanar-li determinades dades personals per tal de poder calcular el risc.

Aquestes obligacions legals es recullen, d'una banda, a la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança i, d’altra banda, a la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores o normativa que les substitueixi. A FIATC entenem que les dades personals que ens ha facilitat són exactes i, si ens ha facilitat dades de terceres persones, caldrà que els informi d'aquest fet i dels termes aquí exposats.

A més, a FIATC tractarem les dades que ens proporcioni per formalitzar un contracte amb vostè i assessorar-lo comercialment. Aquest tractament està emparat en l’interès legítim de FIATC. Si no és client de FIATC, li sol·licitarem el seu consentiment exprés. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment. Per a això, consulti l'apartat “Quins drets té com a interessat?”.

Finalment, tal com hem indicat més amunt, per tal de facilitar la gestió i la prestació dels serveis de les empreses del Grup FIATC, els comunicarem les seves dades de contacte i, per fer-ho, entenem que hi ha un interès legítim de l’entitat. En tot moment es pot oposar a aquest tractament.

A qui comunicarem les dades personals que tractem?

Les dades personals que ens proporcioni no es cediran a tercers si no és per obligació legal.

Per a la contractació de l'assegurança comptem amb empreses col·laboradores que, en qualitat d'encarregats del tractament, ens presten serveis especialitzats, com l'avaluació mèdica, necessària per a les pòlisses de salut, vida o decessos.

Per a la prestació de les cobertures estipulades en el seu contracte d'assegurança, a FIATC comuniquem les dades a diferents entitats, centres mèdics i altres tipus d'empreses prestadores de serveis, totes elles categoritzades com a encarregats del tractament i amb les quals hem subscrit el corresponent contracte. Aquests encarregats del tractament estan establerts en territori de la Unió Europea.

D’altra banda, per gestionar de manera adequada el risc que assumim com a entitat d'assegurances, podrem comunicar les seves dades a entitats reasseguradores.

Finalment, comunicarem les seves dades personals als fitxers comuns del sector assegurador per dur a terme finalitats estadístiques, tarifar el risc i conèixer els seus antecedents de sinistralitat. Aquestes comunicacions són obligatòries d'acord amb la normativa.

FIATC no realitzarà, en cap cas, transferències internacionals de les seves dades.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcioni seran conservades durant el temps que continuï amb nosaltres com a client i el termini legal establert de custòdia de la documentació per a la prescripció de responsabilitats. El temps de conservació de les seves dades personals dependrà de la classe de pòlissa i pot oscil·lar entre 6 i 10 anys.

Les dades tractades partint del seu consentiment seran tractades fins que retiri el consentiment.

Quins drets té com a interessat?

La normativa de protecció de dades li confereix els drets següents:

• Dret d'accés. Dret a conèixer si tenim dades sobre vostè i, si escau, quines dades tenim i per a què les estem tractant.

• Dret de rectificació. Sempre que les dades que estem tractant sobre vostè siguin inexactes, tindrà dret a rectificar-les. A més, si considera que les seves dades personals són incompletes, tindrà dret a completar-les.

• Dret de supressió/a l’oblit. Vostè té dret, d'acord amb la normativa, a que eliminem les seves dades personals una vegada que ja no calgui que les tractem. A més, quan tractem les seves dades partint del seu consentiment, té dret, en tot moment, a retirar aquest consentiment perquè deixem de tractar les seves dades.

• Dret a la limitació del tractament. En determinades circumstàncies, també té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que a FIATC només les conservarem per a la defensa de reclamacions.

• Dret a la portabilitat. Pot exigir que FIATC li lliuri les seves dades personals en un format d'ús comú i les pot transmetre a un altre responsable del tractament.

• Dret d’oposició. Té dret que les seves dades no es tractin per a finalitats basades en l'interès legítim de FIATC.

Per exercir els seus drets davant FIATC Mútua d’Assegurances i Reassegurances pot fer-ho mitjançant aquest formulari o enviant-nos una sol·licitud per escrit, que haurà d'anar acompanyada d’una còpia del seu DNI a una de les adreces següents:

• Avinguda Diagonal, 648 de Barcelona (08017)
lopd@fiatc.es.

Finalment, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, que és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació, cliqui aquí.