Politica de protecció de dades

En aquesta secció s'exposa la política de privacitat desenvolupada per FIATC per tal de protegir la informació de caràcter personal que vostè ens pugui facilitar quan visiti aquesta pàgina web.

D'acord amb el règim legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (FIATC) l’informa que totes les dades que l’usuari faciliti durant la visita a aquesta pàgina s’incorporaran als fitxers de tractament que són responsabilitat de FIATC d'acord amb les finalitats expressades en el moment de la recollida en aquesta pàgina web, d'acord amb la normativa vigent.

Els processos de tractament es realitzaran sempre amb el més profund respecte de la seva confidencialitat i observant en tot moment les prescripcions i mesures de seguretat exigibles per la legislació aplicable, en particular mantenir la informació en secret i adoptar les cauteles destinades a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Per conèixer la política de FIATC en relació amb el tractament de les galetes o cookies, entri a www.fiatc.cat/politica-de-cookies.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades i limitació o oposició enviant-nos una sol·licitud per escrit, a la qual ha d'adjuntar una còpia del seu DNI, a una de les següents adreces:

• Avinguda Diagonal, 648 de Barcelona (08017)
lopd@fiatc.es

Qui es responsabilitzarà de les dades personals facilitades?

Les dades personals seran tractades per:

FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (FIATC) amb CIF: G-08171407
Adreça postal: Av. Diagonal 648, Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: atencioclient@fiatc.es
Telèfon: 902110120


FIATC ha designat un delegat de protecció de dades (DPD) per tal de vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de dades. Es pot posar en contacte amb el DPD a:

• Correu electrònic:dpd@fiatc.es
• Telèfon: 932033050
• Correu postal: C/ Caravel·la La Niña, 12, 1r-A, Barcelona, Espanya

Per què recollim dades personals?

A FIATC tractem les dades que ens facilita per valorar el risc de la persona o objecte assegurat i poder oferir-li el preu de l'assegurança que vol contractar ajustat al seu perfil personal.

D'altra banda, a FIATC tractem la informació que ens facilita amb una finalitat comercial relacionada amb els nostres productes i serveis. Aquesta activitat comercial es pot realitzar per qualsevol canal (correu postal, correu electrònic o per via telefònica).

Finalment, tractarem les dades personals amb finalitats estadístiques i de prevenció del frau, en compliment de les obligacions legals.

Si contracta amb nosaltres, farem servir les dades personals que ens faciliti per formalitzar el contracte d'assegurança, gestionar la pòlissa i poder prestar les cobertures que tingui contractades. Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps que continuï amb nosaltres i durant el termini legal establert per a la prescripció de responsabilitats, i un cop finalitzada l'obligació de custòdia de la documentació.

Si finalment no contracta amb nosaltres, no guardarem les seves dades personals si no ens ha donat el seu consentiment per fer-ho.

Si està sol·licitant un pressupost i ens dona el seu consentiment exprés, contactarem amb vostè per tal d’assessorar-lo sobre el producte contractat i per enviar-li informació comercial de FIATC. Les seves dades seran eliminades dels nostres fitxers en el termini de 12 mesos. Per tal de prevenir el frau, també s’eliminaran en un termini de 12 mesos les sol·licituds de pòlissa que siguin cancel·lades.

I comunicarem les seves dades identificatives, és a dir, nom, cognoms i dades de contacte, a les empreses del Grup FIATC amb la finalitat de facilitar la gestió i prestació dels serveis per part d’aquestes empreses, a les quals vostè pot tenir accés per ser client de FIATC. Consulti www.fiatc.es per saber quines són les empreses del grup.

Per tal d’adequar el preu de l'assegurança i per complir la normativa del sector assegurador, a FIATC elaborarem un perfil de l'assegurat basant-nos en la informació que ens aporti en el moment de la contractació i que pugui influir en el risc.

Prenent com a base el perfil elaborat, podrem prendre decisions automatitzades, que podran ser supervisades per personal de FIATC. Per a més informació, consulti l'apartat sobre drets dels interessats.

Podem tractar les dades personals que ens proporciona?

Per poder tractar les seves dades personals, a FIATC ens basem en la normativa del sector assegurador. Aquesta normativa ens obliga a demanar-li determinades dades personals per tal de poder calcular el risc.

Aquestes obligacions legals es recullen, d'una banda, a la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança i, d’altra banda, a la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores o normativa que les substitueixi. A FIATC entenem que les dades personals que ens ha facilitat són exactes i, si ens ha facilitat dades de terceres persones, caldrà que els informi d'aquest fet i dels termes aquí exposats.

A més, a FIATC tractarem les dades que ens proporcioni per contactar amb vostè i assessorar-lo comercialment pel que fa al pressupost que ha sol·licitat i, amb aquesta finalitat, necessitem el seu consentiment exprés.

Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment. Per a això, consulti l'apartat “Quins drets té com a interessat?”.

Finalment, per tal de facilitar la gestió i la prestació dels serveis de les empreses del Grup FIATC, els comunicarem les seves dades de contacte, tal com hem indicat més amunt, ja que entenem que hi ha un interès legítim de l’entitat. En tot moment es pot oposar a aquest tractament.

Les dades personals que li demanem són necessàries per poder identificar-lo, calcular el preu de l'assegurança i, si és el cas, contractar amb vostè, de manera que, si no ens proporciona la informació que li demanem, no podrem calcular-ne l'import ni contractar amb vostè.

A més, les dades bancàries són necessàries per poder domiciliar els pagaments.

A qui comunicarem les dades personals que tractem?

Les dades personals que ens proporcioni no es cediran a tercers si no és per obligació legal.

Per a la contractació de l'assegurança comptem amb empreses col·laboradores que, en qualitat d'encarregats del tractament, ens presten serveis especialitzats, com l'avaluació mèdica, necessària per a les pòlisses de salut, vida o decessos.

Per a la prestació de les cobertures estipulades en el seu contracte d'assegurança, a FIATC comuniquem les dades a diferents entitats, centres mèdics i altres tipus d'empreses prestadores de serveis, totes elles categoritzades com a encarregats del tractament i amb les quals hem subscrit el corresponent contracte. Aquests encarregats del tractament estan establerts en territori de la Unió Europea.

FIATC no realitzarà, en cap cas, transferències internacionals de les seves dades.

Quins drets té com a interessat?

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals i a sol·licitar-ne la rectificació si són incorrectes. També pot oposar-se al tractament d'aquestes dades o sol·licitar que siguin suprimides, si considera que ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

En determinades circumstàncies, també té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que a FIATC només les conservarem per a la defensa de reclamacions.

Finalment, vostè pot exigir que FIATC, com a responsable del tractament, li lliuri les seves dades personals en un format d'ús comú i de lectura mecànica, i les pot transmetre a un altre responsable.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades i limitació o oposició enviant-nos una sol·licitud per escrit, a la qual ha d'adjuntar una còpia del seu DNI, a una de les següents adreces:

• Avinguda Diagonal, 648 de Barcelona (08017)
lopd@fiatc.es

També té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control.

Per a més informació entri a: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.php