Politica de protecció de dades

En aquesta secció s'exposa la política de privacitat desenvolupada per FIATC a fi de protegir la informació de caràcter personal que pugueu facilitar quan visiteu aquesta pàgina web.

De conformitat amb el règim legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de comerç electrònic, FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (FIATC) informa que totes les dades facilitades per l'usuari o client en visitar aquesta pàgina seran incorporades als fitxers de tractament manual o automatitzat responsabilitat de FIATC amb les finalitats següents: evacuar la petició d'informació o consulta que ens dirigiu; avaluar l'assegurabilitat sol·licitada; formalitzar el contracte sol·licitat; desenvolupar, controlar i executar el contracte d'assegurança finalment formalitzat; gestionar i tramitar sinistres i prevenir el frau; enviar publicitat i informació de productes i serveis comercialitzats per FIATC o per la resta d'entitats que es troben vinculades amb aquesta conformant un grup d'empreses dedicades als sectors de l'assegurança, la inversió, l'assistència sanitària residencial i el turisme, a través de correu postal, telèfon, correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació, o en compliment d'obligacions legals.

Us informem així mateix que les dades relatives a la salut que, si escau, ens faciliteu en virtut de l'eventual ompliment, per part vostra, de qüestionaris mèdics només seran tractades amb el vostre consentiment exprés i només per complir les finalitats assenyalades anteriorment.

Els processos de tractament de dades indicats més amunt es faran sempre amb el més profund respecte a la vostra confidencialitat i observant en tot moment les prescripcions i mesures de seguretat exigibles per la legislació aplicable i, en particular, mantenint la informació en secret i adoptant les cauteles destinades a evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el tractament o accés no autoritzat.

En aquest sentit, l'usuari o client declara que les dades aportades són exactes i veraces i, per tal que estiguin actualitzades, es compromet a comunicar-ne a FIATC qualsevol modificació posterior. L'usuari respon, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades.
Us informem que podreu exercir, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició trametent-nos una sol·licitud per escrit, que haurà d'anar acompanyada d'una còpia del vostre DNI i en la qual heu de fer constar la referència "Protecció de dades", a les adreces següents:

Avinguda Diagonal, 648. 08017 Barcelona
fiatc@fiatc.es

902 110 120